Statut fundacji

Statut

FUNDACJI STAŃ W PRAWDZIE

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

Fundacja pod nazwą Fundacja „Stań w prawdzie” zwana „Fundacją” ustanowiona aktem notarialnym sporządzonym w dniu 10 stycznia 2017 roku (repertorium A nr 112/2017 w Kancelarii Notarialnej przy ul. Nowowiejskiego 20/3 w Poznaniu przed notariuszem Alexandrem Drożdżem), działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz.U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 z późn.zm. ) oraz niniejszego Statutu.

§ 2

Fundacja działa na podstawie :

Ustawy z dnia 06 kwietnia 1984r. o fundacjach (Dz.U. nr 46, poz.203 z 1991r.,z późn. zm.);

Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego l o wolontariacie (Dz.U. nr 96, poz. 874 z 2003r. z późn. zm.);

Statutu Fundacji, zwanego dalej Statutem.

Fundacja posiada osobowość prawną.

Czas działalności Fundacji jest nieoznaczony.

§ 3

Siedzibą Fundacji jest gmina Rokietnica, powiat Poznań, województwo Wielkopolskie.

Czas działania Fundacji jest nieograniczony.

§ 4

Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.

Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy własnej w wybranych językach.

§ 5

Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.

§ 6

Fundacja może ustanowić tytuły, odznaki i medale honorowe oraz przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym w działaniach obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji.

Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest minister właściwy do spraw pracy i polityki społecznej.

 

Rozdział II

Cele i zasady działania Fundacji

§ 7

Celem działania Fundacji jest:

Wspieranie rozwoju mężczyzn w ich życiu duchowym i rodzinnym,

Wspieranie roli mężczyzny w życiu rodzinnym, szerzeniem i propagowaniem wiedzy dotyczącej ojcostwa, roli ojca i wychowywania dzieci.

Wspieranie mężczyzn w realizacji ich zadań małżeńskich,

Kreowanie wzorców i wspomaganie postawy świadomego ojcostwa oraz w spieranie mężczyzn w realizacji ich zadań ojcowskich,

Pomoc w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i emocjonalnych ojców w relacjach ze swoimi dziećmi

Wspieranie mężczyzn w realizacji ich powołania w sferze struktur chrześcijańskich

Profilaktyka uzależnień wśród mężczyzn, a w szczególności: uzależnienia od narkotyków, alkoholu i innych substancji psychoaktywnych, hazardu, pornografii, komputera i Internetu,

Upowszechnianie wiedzy z zakresu budowania trwałej rodziny, umacniania więzi i rozwiązywania konfliktów,

Działalność na rzecz rozwoju zawodowego, przedsiębiorczości oraz wspierania ojców w budowaniu egzystencji rodziny i równowagi pomiędzy pracą a życiem prywatnym i rodzinnym.

Pomoc w rozwiązywaniu konfliktów, trudności w małżeństwie

Pomoc w budowaniu więzi rodzinnych w oparciu o wartości chrześcijańskie oraz Biblię Starego i Nowego Testamentu

Przeciwdziałanie przed rozpadem małżeństwa i konsekwencjami dla małżonków i ich dzieci

Mediacja rodzinna oraz wsparcie duchowe dla małżonków i ich rordzin

Działalność ewangelizacyjna w kraju i za granicą.

§ 8

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

organizowanie szkoleń, spotkań, odczytów, seminariów, warsztatów, konferencji i innych form edukacyjnych, rozwojowych i dyskusyjnych;

Pozyskiwanie funduszy, darów materialnych i niematerialnych, zarządzanie nimi oraz rozdzielanie ich przez Fundację na realizację celów

Organizowanie oraz wspieranie za pomocą środków pieniężnych, rzeczowych i niematerialnych przedsięwzięć objętych celami Fundacji,

Promocję i reklamę działań związanych z celami Fundacji,

wykorzystywanie narzędzi internetowych do wspierania mężczyzn i ich rodzin

działalność charytatywną na rzecz mężczyzn i ich rodzin

tworzenie materiałów multimedialnych dotyczących tematyki związanej z celami Fundacji,

wydawanie publikacji książkowych i multimedialnych,

działalność promocyjną wartościowych książek, filmów i wydarzeń kulturalnych,

organizację imprez kulturalnych związanych z celami Fundacji.

popularyzowanie celów fundacji w środkach masowego przekazu,

współpracę z osobami fizycznymi i prawnymi oraz jednostkami administracji samorządowej, rządowej i organizacjami pozarządowymi, także zagranicznymi i międzynarodowymi, których działalność wiąże się z celami Fundacji, l. Współpraca z organami administracji państwowej i samorządowej, a także organizacjami społecznymi w budowaniu podstaw prawidłowego procesu funkcjonowania rodzin i wychowania młodzieży.

Opisane powyżej sposoby realizacji celów będą finansowane ze środków Fundacji.

Fundacja może prowadzić odpłatną i nieodpłatną działalność pożytku publicznego.

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących celom Fundacji, wyłącznie dla wspierania działalności statutowej.

Prowadzenie działalności gospodarczej odbywać się może w następującym zakresie:

Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane – PKD 85.59.B

Wydawanie książek – PKD 58.11.Z

Pozostała działalność wydawnicza PKD 58.19.Z

Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet – PKD 47.91.Z

Działalność agencji reklamowych PKD 73.11.Z

Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych – PKD 59.11.Z

Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych – PKD 59.13.Z

Działalność związana z projekcją filmów – PKD 59.14.Z

Działalność portali internetowych – PKD 63.12.Z

Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów – PKD 82.30.Z

Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej nie sklasyfikowana – PKD 79.90.C

Działalność wspomagająca edukację – PKD 85.60.Z

Fundacja nie działa w celu osiągnięcia zysku.

 

Rozdział III

Majątek i dochody Fundacji

§ 9

Majątek Fundacji stanowią jej Fundusz założycielski wniesiony przez Fundatora w łącznej wysokości 2.000,00 zł. (słownie: dwa tysiące złotych) oraz środki finansowe, prawa, nieruchomości oraz ruchomości nabyte przez Fundację w toku jej działania. Z funduszu założycielskiego 1.000,00 zł przeznaczone jest na działalność gospodarczą.

§ 10

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swym majątkiem.

§ 11

Dochodami Fundacji są:

Darowizny, spadki i zapisy otrzymywane zarówno z kraju, jak i z zagranicy.

Dobrowolne wpłaty i subwencje osób prawnych i fizycznych z kraju i z zagranicy

Granty.

Dochody ze zbiórek i imprez publicznych po uprzednim uzyskaniu wszelkich decyzji i zezwoleń

Wpływy z majątku ruchomego i nieruchomego.

Wpływy z prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego. f. Wpływy z prowadzenie działalność gospodarczej.

Odsetki bankowe, inne zyski kapitałowe (włączając dochody z uczestnictwa w funduszach powierniczych, dochody z obligacji, bonów skarbowych itp.).

§ 12

O ile ofiarodawcy nie określili celu, wpływy pochodzące z subwencji, darowizn, spadków i zapisów będą użyte na realizację każdego z celów statutowych Fundacji, z poszanowaniem woli donatorów bądź spadkodawców.

W sprawach przyjęcia darowizn oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji. Zarząd może odmówić przyjęcia darowizny i jest zobowiązany

§ 13

W wypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd może złożyć oświadczenie o przyjęciu spadku tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia bezsporne jest, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

 

Rozdział IV

Zarząd Fundacji

§ 14

Zarząd Fundacji jest jej organem kierującym, stanowiącym i reprezentującym Fundację.

W Zarządzie Fundacji może zasiadać jej Fundator.

Funkcję członka Zarządu można pełnić więcej niż jedną kadencję. Kadencja Zarządu trwa pięć lat.

Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji uprawniony jest samodzielnie Prezes Fundacji lub Wiceprezes Fundacji.

Pozostali członkowie Zarządu reprezentują Fundację w ten sposób, że do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji konieczne jest współdziałanie dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa Fundacji lub Wiceprezesa Fundacji.

Członkowie Zarządu mogą pozostawać w stosunku pracy i otrzymywać wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji.

§ 15

Do kompetencji Zarządu należy:

Kierowanie działalnością Fundacji prowadzącą do realizacji jej celów.

Reprezentowanie Fundacji na zewnątrz.

Zarządzanie majątkiem Fundacji łącznie z przyjmowaniem spadków, darowizn i zapisów. Środki uzyskane ze spadków, darowizn lub zapisów Zarząd zobowiązany jest wykorzystać zgodnie z wolą darczyńców, a w wypadku braku takiej woli zgodnie z uchwałą Zarządu podjętą w tej sprawie.

Sporządzanie sprawozdania z działalności Fundacji.

Sporządzanie projektów wieloletnich i rocznych programów działania Fundacji.

Opracowywanie rocznych preliminarzy kosztów Fundacji.

Propagowanie celów, dla których Fundacja została powołana.

dokonywania zmian w statucie Fundacji

Umowy pomiędzy członkami Zarządu a fundacją podpisuje pełnomocnik powołany uchwałą Zarządu, przy czym nie można podpisywać umowy z samym sobą.

§ 16

Posiedzenia Zarządu Fundacji zwołuje jego Prezes z własnej inicjatywy, nie rzadziej niż raz na sześć miesięcy, albo na wniosek 2/3 członków Zarządu.

Posiedzeniom Zarządu przewodniczy Prezes, a w razie jego nieobecności Wiceprezes.

Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, chyba że postanowienia niniejszego Statutu przewidują inaczej. W wypadku równej liczby głosów decydujący jest głos Prezesa Zarządu.

Do podjęcia uchwał wymagana jest obecność przynajmniej 1/2 członków Zarządu, w tym Prezesa lub Wiceprezesa Zarządu.

Bez odbycia posiedzenia mogą być podjęte uchwały, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu Fundacji wyrażą na piśmie zgodę na postanowienie, które ma być powzięte, albo na pisemne głosowanie.

Mandat członka Zarządu wygasa w przypadku:

złożenia pisemnej rezygnacji;

śmierci;

skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

odwołania poprzez pisemne oświadczenia woli Fundatorów, w każdym czasie.

Rozdział V

Zmiana Statutu Fundacji

§ 17

Statut Fundacji i cele Fundacji mogą być zmienione.

Zmiana Statutu może dotyczyć zmiany celów Fundacji bez naruszenia jego istotnych założeń.

Decyzje dotyczące zmiany Statutu i celów Fundacji podejmuje Zarząd Fundacji

Zmiany w Statucie może dokonać Zarząd Fundacji jednogłośną decyzją w obecności wszystkich członków Zarządu.

Rozdział VI

Likwidacja Fundacji

§ 18

Fundacja ulega likwidacji w przypadku wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji oraz w przypadku osiągnięcia celu, dla którego Fundacja była ustanowiona.

Decyzję dotyczącą likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd Fundacji.

§ 19

Likwidację przeprowadza likwidator powołany przez Zarząd Fundacji.

Likwidatorowi przysługują uprawnienia i ciążą na nim obowiązki Zarządu Fundacji.

Likwidator może zatrudniać osoby przygotowujące i przeprowadzające czynności likwidacyjne.

Rozdział VII

Postanowienia końcowe

§ 20

Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją.

§ 21

Połączenie nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mogłyby ulec istotnej zmianie cele Fundacji.

§ 22

Decyzję w przedmiocie połączenia podejmuje Zarząd Fundacji  w drodze jednomyślnej uchwały podjętej po zapoznaniu się ze stanowiskiem właściwego ministra, którym jest minister właściwy do spraw edukacji narodowej.

§ 23

Statut niniejszy wchodzi w życie z dniem zarejestrowania przez Sąd Rejonowy stosowny dla gminy Rokietnica , powiat Poznań.

 

Rokietnica, 20.01.2017

Podpis fundatora